Regulamin Sklepu PPH Ubój i Przetwórstwo Indyka 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez PPH Ubój i Przetwórstwo Indyka Joanna Giżewska-Chrząszcz Sp. z o.o. pod adresem www.sklepgizewski.pl

Sprzedającym są PPH Ubój i Przetwórstwo Indyka Joanna Giżewska-Chrząszcz Sp. z o.o. z siedzibą w  Poznaniu  ul. Stanisława Wyspiańskiego 26B/233, 60-751 Poznań wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gispodarczej i zarejestrowaną pod numerem NIP: 699-181-67-62, Regon: 411177938

1. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym

w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela  ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

2. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu

Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta,

była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

3. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

4. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem

Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

5. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania

się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

7. Sklep Internetowy– serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepgizewski.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

8.   Strona – Sprzedawca i Klient.

9. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www  znajdująca się pod adresem www.sklepgizewski.pl

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy www.sklepgizewski.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.sklepgizewski.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały wprowadzone na rynek UE.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklepgizewski.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT)

-za kilogram produktu gotowego w przypadku wyrobów nie stałowagowych,

-za sztukę w przypadku wyrobów stałowagowych.

Ostateczna cena produktu nie stałowagowego zostanie przeliczona według wagi produktu.

"Wartość koszyka" oraz "Całkowita wartość twojego zamówienia" będą wyswietlane błędnie po zakupie produktu nie stałowagowego. 

2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni

w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach 6-18 w dni powszednie, sobota 6-17.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia

i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany

oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT

w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych

osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania

w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo

do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta

nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia

przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź

ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia w dniu roboczym, w którym zamówienie zostało złożone.

Płatność gotówką u dostawcy towaru.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą własnego transportu Sprzedającego. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego pod adresem: P.P.H. Ubój i Przetwórstwo Indyka Joanna Giżewska-Chrząszcz, Słupia Kapitulna 86, 63-900 Rawicz, woj.Wielkopolskie

3. Koszty dostawy (wysyłki) - wysyłka darmowa .

 

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

- w siedzibie sprzedającego pod adresem: PPH ubój i Przetwórstwo Indyka Joanna Giżewska-Chrząszcz, Słupia Kapitulna 86, 63-900 Rawicz

-  za pobraniem na terenie kraju -przy odbiorze towaru,

bez względu na formę dostawy/odbioru.

3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium miast Poznań, Wrocław, Leszno

2. Przed odebraniem przesyłki  od dostawcy należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

§ 7 Procedura reklamacji i zwroty

1. Niezgodność przesyłki z zamówieniem/uszkodzenie przesyłki

Przy realizacji dostawy przez dostawcę www.sklepgizewski.pl, w razie jej niezgodności ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.

Przyjęcie dostawy przez Klienta, potwierdzone jego podpisem na formularzu dostawy, traktowane będzie jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem.


2. Reklamacje, zwroty produktów
2.1 W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową , jednak nie później niż:

2.1.1 w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 07.05.2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 z późn. zm.):

a)  oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i rozp. MRiRW z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych

b)  dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;

2.1.2   w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.

2.2 Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów wymienionych w ust. 1, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.

3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Towary szybko psujące się nie podlegają zwrotowi/ odesłaniu

 

4. www.sklepgizewski.pl  nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej www.sklepgizewski.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

W razie odmowy przyjęcia nienaruszonej przesyłki za pobraniem bez otwarcia opakowania klient zostanie obciążony kosztami dostawy i zwrotu towaru. Przesyłkę dostawca wydaje klientowi po zapłacie należności bez jej uprzedniego rozpakowania. W razie stwierdzenia przez klienta niezgodności towaru z zamówniem obowiązuje tryb reklamacji określony w pkt.1

 

§ 8 Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies

Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

§ 9 RODO


1. Jakie informacje są zbierane?
Składając zamówienie pobierane są dane:
Imię: 
Nazwisko: 
Numer NIP: 
Dane Teleadresowe
Ulica: 
Kod pocztowy: 
Miasto: 
Województwo: 
Kraj: 
Dane Kontaktowe
E-mail: 
Potwierdź adres e-mail: 
Telefon:

2. W jaki sposób są zbierane?
Dane zbierane są poprzez formularz sklepu podczas składania zamówienia

3. Po co są zbierane informacje?
Informacje zbierane do zamówienia służą tylko i wyłącznie w celach 
wysyłkowych zamówionego towaru

4. Informacja o tym, że każdy użytkownik ma prawo zażądać usunięcia jego 
danych
Dane , które zostały zapisane na wniosek mogą zostać natychmiastowo usunięte 
z bazy

5. Informacja o tym, że użytkownik serwisu ma prawo zgłosić naruszenie w 
przetwarzaniu danych do odpowiedniego organu.
Każdy użytkownik może zgłosić Naruszenie Przetwarzania swoich Danych jeśli 
te dane zostały wykorzystane bez zgody użytkownika
 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.